آغاز اردوی علمی نوروز 97 ویژه پایه پیش دانشگاهی 

 اردوی علمی نوروز 97 ویژه پایه پیش دانشگاهی