همکاران

معاونت آموزشی | سید حیدر امام

مشاور پایه دوازدهم ریاضی و انسانی | محمد حسن معینیان

کمک مشاور پایه دوازدهم ریاضی ، انسانی و معارف | امید یزدانی

مشاور پایه یازدهم ریاضی | امیرحسن تورنه

مشاور پایه یازدهم انسانی و معارف | امیرحسین شکری

مشاور پایه دهم ریاضی | حسین نوراللهی

مشاور پایه دهم انسانی و معارف | مجتبی سلوک

مسئول سایت و بخش IT | محمد مهدی شبانی 

مسئول امور مالی ، اداری | حمید اردویی

مسئول انتشارات | اسفندیار غلامرضا زاده 

معاونت پژوهشی | بهروز احمدی

کارشناس پژوهش | سعید جندقی

معاونت پرورشی | عطا طالبی

مربی پرورشی | مهدی مولایی

کمک مربی پرورشی | محمد مهدی عباسیان

معاونت انضباطی | محمد صادقی

معاونت اجرایی | حسن کریمی

مسئول روابط عمومی | محمود اخلاقی

تاسیسات فنی | محمد باقر ارادتی

 خدمات | لطفعلی برزگر

خدمات | میلاد جوکار

خدمات | یوسف محمدی

خدمات | ابوالقاسم اکبریان