برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول - سال تحصیلی 1401-1400

برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول

سال تحصیلی 1401-1400

 

روز

تاریخ

دهم ریاضی

دهم انسانی

دهم معارف

یازدهم ریاضی

یازدهم انسانی

یازدهم معارف

دوازدهم ریاضی

دوازدهم انسانی

دوازدهم معارف

پنج­شنبه

2/10/1400

فارسی ­ونگارش1

سوال        کلید

فارسی­ ونگارش1

سوال        کلید

فارسی­ ونگارش1

سوال        کلید

هندسه2

سوال        کلید

تعلیمات دینی2

سوال        کلید

اصول­ عقاید2

سوال        کلید

عربی3

سوال        کلید

فلسفه2

سوال        کلید

فلسفه2

سوال        کلید

شنبه

4/10/1400

هندسه1

سوال        کلید

علوم­ وفنون­ ادبی1

سوال        کلید

علوم­ وفنون ­ادبی1

سوال        کلید

آمارواحتمال

سوال        کلید

روان­شناسی

سوال        کلید

روان­شناسی

سوال        کلید

هندسه3

سوال        کلید

عربی3

سوال        کلید

عربی3

سوال        کلید

دوشنبه

6/10/1400

تعلیمات­ دینی1

سوال        کلید

جامعه ­شناسی1

سوال        کلید

جامعه­ شناسی1

سوال        کلید

فارسی ونگارش2

سوال        کلید

فارسی ونگارش2

سوال        کلید

فارسی ونگارش2

سوال        کلید

فیزیک3

سوال        کلید

ریاضی­ وآمار3

سوال        کلید

ریاضی وآمار3

سوال        کلید

چهارشنبه

8/10/1400

جغرافی ­عمومی

سوال        کلید

جغرافی ­عمومی

سوال        کلید

جغرافی ­عمومی

سوال        کلید

آزمایشگاه علوم2

سوال        کلید

علوم­ وفنون ادبی2

سوال        کلید

علوم­ وفنون ادبی2

سوال        کلید

--------

--------

--------

پنج­شنبه

9/10/1400

--------

تعلیمات­ دینی1

سوال        کلید

اصول­ عقاید1

سوال        کلید

انسان ومحیط زیست

سوال        کلید

--------

اخلاق اسلامی2

سوال        کلید

تعلیمات دینی3

سوال        کلید

تعلیمات دینی3

سوال        کلید

اصول ­عقاید3

سوال        کلید

شنبه

11/10/1400

ریاضی

سوال        کلید

اقتصاد

سوال        کلید

احکام ­وعلوم قرآنی1

سوال        کلید

شیمی2

سوال        کلید

ریاضی ­وآمار2

سوال        کلید

ریاضی ­وآمار2

سوال        کلید

ریاضیات گسسته

سوال        کلید

تاریخ3

سوال        کلید

تاریخ­ اسلام3

سوال        کلید

دوشنبه

13/10/1400

شیمی1

سوال        کلید

منطق

سوال        کلید

منطق

سوال        کلید

زبان انگلیسی2

سوال        کلید

زبان انگلیسی2

سوال        کلید

زبان انگلیسی2

سوال        کلید

شیمی3

سوال        کلید

علوم­ وفنون ادبی3

سوال        کلید

علوم­ وفنون ادبی3

سوال        کلید

چهارشنبه

15/10/1400

زبان ­انگلیسی1

سوال        کلید

زبان­ انگلیسی1

سوال        کلید

زبان ­انگلیسی1

سوال        کلید

فیزیک2

سوال        کلید

فلسفه1

سوال        کلید

فلسفه1

سوال        کلید

فارسی ونگارش3

سوال        کلید

فارسی ونگارش3

سوال        کلید

فارسی ونگارش3

سوال        کلید

شنبه

18/10/1400

فیزیک1

سوال        کلید

ریاضی­ وآمار1

سوال        کلید

ریاضی­ وآمار1

سوال        کلید

حسابان1

سوال        کلید

جامعه شناسی2

سوال        کلید

اقتصاد

سوال        کلید

حسابان2

سوال        کلید

جامعه شناسی3

سوال        کلید

احکام3

سوال        کلید

دوشنبه

20/10/1400

عربی1

سوال        کلید

تاریخ1

سوال        کلید

تاریخ­ اسلام1

سوال        کلید

تعلیمات دینی2

سوال        کلید

تاریخ2

سوال        کلید

تاریخ­ اسلام2

سوال        کلید

زبان انگلیسی3

سوال        کلید

زبان انگلیسی3

سوال        کلید

زبان انگلیسی3

سوال        کلید

سه ­شنبه

21/10/1400

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

جغرافیا3

سوال        کلید

علوم ­قرآنی3

سوال        کلید

چهارشنبه

22/10/1400

--------

عربی1

سوال        کلید

عربی1

سوال        کلید

عربی2

سوال        کلید

عربی2

سوال        کلید

عربی2

سوال        کلید

--------

--------

--------

جمعه

24/10/1400

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

گزینه2

شنبه

25/10/1400

آزمایشگاه­ علوم1

سوال        کلید

--------

اخلاق ­اسلامی1

سوال        کلید

--------

--------

--------

--------

--------

--------

یکشنبه

26/10/1400

--------

--------

--------

تاریخ معاصر

سوال        کلید

انسان ومحیط زیست

سوال        کلید

محیط­ زیست وتحلیل فرهنگی

سوال        کلید

--------

--------

--------

دوشنبه

27/10/1400

آمادگی­ دفاعی

سوال        کلید

آمادگی­ دفاعی

سوال        کلید

آمادگی­ دفاعی

سوال        کلید

--------

--------

--------

--------

--------

--------

سه­ شنبه

28/10/1400

--------

--------

--------

زمین­ شناسی

سوال        کلید

جغرافیا2

سوال        کلید

احکام­ وعلوم قرآنی2

سوال        کلید

--------

--------

--------

چهارشنبه

29/10/1400

تفکروسوادرسانه­

سوال        کلید

تفکروسوادرسانه­

سوال        کلید

تفکروسوادرسانه­

سوال        کلید

--------

--------

--------

--------

--------

--------