نماز سیاسی عبادی جمعه

رفتن به نماز سیاسی عبادی جمعه در روز جمعه 24 آذر 1396