دومین جلسه شورای کادر و دبیران مجتمع فرهنگی ورزشی فتح المبین

دومین جلسه شورای کادر و دبیران مجتمع فرهنگی ورزشی فتح المبین