دومین جلسه شورای دانش آموزی

 

دومین جلسه شورای دانش آموزی با حضور معاونت آموزشی در روز

چهارشنبه مورخ 1 آذر 1396 برگزار شد