امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

« باسمه تعالي »

***برنامه امتحانات پاياني دوم سال تحصيلي 97-96***

 

رديف

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

چهارم رياضي

چهارم معارف

1

جمعه

28/2/97

----

----

---- ---- ----

گزينه دو 11

گزينه دو 11

2

يكشنبه

30/2/97

----

----

احكام1

سوال        کلید

----

----

----

----

3

دوشنبه

31/2/97

----

----

اخلاق اسلامي1

سوال        کلید

----

----

----

----

4

سه شنبه

1/3/97

دين و زندگي 1

سوال        کلید

رياضي و آمار 1

سوال        کلید

رياضي و آمار 1

سوال        کلید

زبان انگليسي2

سوال        کلید

زبان انگليسي2

سوال        کلید

دين و زندگي

دين و زندگي

5

چهارشنبه

2/3/97

فارسي و نگارش 1

سوال        کلید

فارسي و نگارش 1

سوال        کلید

فارسي و نگارش 1

سوال        کلید

فارسي و نگارش 2

سوال        کلید

فارسي و نگارش 2

سوال        کلید

----

----

6

پنج شنبه

3/3/97

----

----

----

----

----

----

----

7

شنبه

5/3/97

فيزيك1

سوال        کلید

تاريخ1

سوال        کلید

تاريخ اسلام1

سوال        کلید

فيزيك2

سوال        کلید

تاريخ2

سوال        کلید

ديفرانسيل

عربي

8

يك شنبه

6/3/97

آزمايشگاه علوم تجربي1

سوال        کلید

دين و زندگي 1

سوال        کلید

علوم و معارف قرآني1

سوال        کلید

----

----

----

----

9

دوشنبه

7/3/97

زبان انگليسي1

سوال        کلید

زبان انگليسي1

سوال        کلید

زبان انگليسي1

سوال        کلید

عربي2

سوال        کلید

علوم و فنون ادبي2

سوال        کلید

زبان فارسي

زبان فارسي

10

سه شنبه

8/3/97

تفكر و سواد رسانه اي

 سوال        کلید

تفكر و سواد رسانه اي

سوال        کلید 

تفكر و سواد رسانه اي

سوال        کلید 

انسان ومحيط زيست

سوال        کلید 

انسان ومحيط زيست

 سوال        کلید

----

----

11

چهارشنبه

9/3/97

هندسه

سوال        کلید

عربي1

سوال        کلید

عربي1

سوال        کلید

هندسه2

سوال        کلید

عربي2

سوال        کلید

فيزيك

ادبيات تخصصي

12

جمعه

11/3/97

----

----

----

----

----

سنجش جامع

سنجش جامع

13

شنبه

12/3/97

شيمي1

سوال        کلید

جغرافياي ايران

سوال        کلید

جغرافياي ايران

سوال        کلید

شيمي2

سوال        کلید

جغرافيا2

سوال        کلید

شيمي

علوم اجتماعي

14

يك شنبه

13/3/97

آمادگي دفاعي

سوال        کلید

آمادگي دفاعي

سوال        کلید

آمادگي دفاعي

سوال        کلید

تاريخ و معاصر ايران

سوال        کلید

دين و زندگي 2

سوال        کلید

----

فلسفه

15

شنبه

19/3/97

رياضي1

سوال        کلید

جامعه شناسي1

سوال        کلید

جامعه شناسي1

سوال        کلید

حسابان1

سوال        کلید

جامعه شناسي2

سوال        کلید

زبان انگليسي

زبان انگليسي

16

دوشنبه

21/3/97

جغرافي ايران

سوال        کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال        کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال        کلید

دين و زندگي 2

سوال        کلید

فلسفه

سوال        کلید

رياضيات گسسته

تاريخ شناسي

18

چهارشنبه

23/3/97

عربي1

سوال        کلید

منطق

سوال        کلید

منطق

سوال        کلید

آمار و احتمال

سوال        کلید

رياضي و آمار 2

سوال        کلید

هندسه تحليلي

رياضي پايه

19

يك شنبه

27/3/97

----

اقتصاد

سوال        کلید

اصول عقائد 1

سوال        کلید

زمين شناسي

سوال        کلید

روان شناسي

سوال        کلید

----

جغرافيا