دومین جلسه شورای دانش آموزی با حضور معونت های محترم انظباط و اجرایی و منتخبین شورا

دومین جلسه شورای دانش آموزی با حضور معونت های محترم انظباط و اجرایی و منتخبین شورا