اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم دبیرستان و منتخبین شورا

اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم دبیرستان و منتخبین شورا