اولین جلسه شورای دانش آموزی

 

اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم دبیرستان پیام غدیر

در روز شنبه مورخ 6 آبان 1396 برگزار شد