لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

بررسی امتحانات نهایی

 

حل نمونه سوالات امتحانی عربی رشته معارف  - جلسه 1

حل نمونه سوالات امتحانی عربی رشته معارف  - جلسه 2

حل نمونه سوالات امتحانی عربی رشته معارف  - جلسه 3

حل نمونه سوالات امتحانی عربی رشته معارف  - جلسه 4

حل نمونه سوالات امتحانی عربی رشته معارف  - جلسه 5

عربی دوازدهم معارف - تحلیل امتحان نهایی خرداد 99

عربی دوازدهم معارف - تحلیل امتحان نهایی دی 99

 

 

 

عربی دوازدهم  - درس 5 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 5 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 6 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 6 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 7 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 7 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 8 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 8 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 8 - قسمت سوم

عربی دوازدهم  - درس 9 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 9 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 9 - قسمت سوم

عربی دوازدهم  - درس 9 - قسمت چهارم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت سوم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت چهارم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت پنجم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت ششم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت هفتم

عربی دوازدهم  - درس 10 - قسمت هشتم

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

تست عربی رشته معارف  - جلسه 1

تست عربی رشته معارف  - جلسه 2

تست عربی رشته معارف  - جلسه 3

تست عربی رشته معارف  - جلسه 4

تست عربی رشته معارف  - جلسه 5

تست عربی رشته معارف  - جلسه 6

تست عربی رشته معارف  - جلسه 7

تست عربی رشته معارف  - جلسه 8

تست عربی رشته معارف  - جلسه 9

تست عربی رشته معارف  - جلسه 10

تست عربی رشته معارف  - جلسه 11