لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

تاریخ اسلام دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 7

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 8

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 9

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 10

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 11

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 12

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 13 و 14

 

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 1

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 2 و 3

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 4

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 5

تاریخ اسلام دوازدهم - تشریحی - درس 6

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

تاریخ اسلام دوازدهم معارف - درس 13

تاریخ اسلام دوازدهم معارف - درس 14

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 11 سال یازدهم

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 12 سال یازدهم 

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 13 سال یازدهم

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 14 سال یازدهم