تربیت بندی - سال تحصیلی 1400 - 1399

توضیح فعالیت های تربیت بدنی (تئوری)

گرم کردن و سرد کردن (تئوری)

آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن - قسمت اول (تئوری)

آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن - قسمت دوم (تئوری)

شاخص توده بدنی - BMI (تئوری)

هفته اول آمادگی جسمانی 

نحوه صحیح حمل اجسام

نحوه صحیح حمل کوله پشتی

نحوه صحیح راه رفتن

نحوه صحیح نشستن

انحراف ستون مهره ها

پاهای پرانتزی

پشت صاف

پشت گرد

زانوی ضربدری

سر به جلو

شانه نا برابر

کف پای صاف

کمر گود

عضلات - قسمت اول (تئوری)

عضلات - قسمت دوم (تئوری)

تغذیه - قسمت اول (تئوری)

تغذیه - قسمت دوم (تئوری)

تغذیه - قسمت سوم (تئوری)

هفته دوم آمادگی جسمانی 

هفته سوم آمادگی جسمانی 

هفته چهارم آمادگی جسمانی 

هفته پنجم آمادگی جسمانی 

هفته ششم آمادگی جسمانی 

هفته هفتم آمادگی جسمانی 

هفته هشتم آمادگی جسمانی

هفته نهم آمادگی جسمانی

دمبل - قسمت اول

دمبل - قسمت دوم

دمبل - قسمت سوم

کش - قسمت اول

کش - قسمت دوم

کش - قسمت سوم

کش - قسمت چهارم

هالتر - قسمت اول

هالتر - قسمت دوم

هالتر - قسمت سوم

کِتل

مدیسین بال

توصیه های نوروزی

هفته دهم آمادگی جسمانی

هفته یازدهم آمادگی جسمانی

هفته دوازدهم آمادگی جسمانی