لیست مطالب

 

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

شیمی دوازدهم - تست جامع - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تست جامع - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تست جامع - قسمت سوم

شیمی دوازدهم - تست جامع - قسمت چهارم

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

شیمی یازدهم - تست جامع - قسمت اول

شیمی یازدهم - تست جامع - قسمت دوم

شیمی یازدهم - تست جامع - قسمت سوم

شیمی یازدهم - تست جامع - قسمت چهارم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 3 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 3 - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 3 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 3 - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت دوم 

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت سوم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت چهارم 

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 4 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 4 - قسمت دوم 

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 1 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 1 - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - قسمت سوم

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - قسمت چهارم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 2 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 2 - قسمت دوم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 2 - قسمت سوم

شیمی دوازدهم - تستی - فصل 2 - قسمت چهارم

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 2 - قسمت اول

شیمی دوازدهم - تشریحی - فصل 2 - قسمت دوم

شیمی دهم - تست جامع - قسمت اول

شیمی دهم - تست جامع - قسمت دوم

شیمی دهم - تست جامع - قسمت سوم

 

تدریس کتاب دهم و یازدهم

 

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت اول

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت دوم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت سوم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت چهارم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت پنجم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت ششم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت هفتم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت هشتم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت نهم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت دهم

شیمی - فصل 1 کتاب یازدهم - قسمت یازدهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت اول

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت دوم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت سوم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت چهارم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت پنجم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت ششم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت هفتم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت هشتم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت نهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت دهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت یازدهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت دوازدهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت سیزدهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت چهاردهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت پانزدهم

شیمی - فصل 2 کتاب یازدهم - قسمت شانزدهم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت اول

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت دوم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت سوم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت چهارم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت پنجم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت ششم

شیمی - فصل 3 کتاب یازدهم - قسمت هفتم

 

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه اول

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه دوم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه سوم

 شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه چهارم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه پنجم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه ششم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه هفتم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه هشتم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه نهم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - نکات مهم کتاب - جلسه دهم