لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

     

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

حل آزمون شماره 1 و 2 - گزینه 2

حل آزمون شماره 3 و 4 - گزینه 2

حل آزمون شماره 9 و پیش آزمون شماره 10 - گزینه 2

حل آزمون غیر حضوری 7 فروردین 99 - گزینه 2

حل آزمون شماره 6 و 7 گزینه دو

حل آزمون شماره 8 و 9 گزینه دو

حل آزمون غیر حضوری 14 فروردین