لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

روانشناسی دوازدهم - تست جامع

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

روانشناسی - تستی - درس 5 و 6

روانشناسی - تستی - درس 7 و 8

روانشناسی - تستی - درس 5 تا 8

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

روانشناسی - درس 1 و 2 - تستی

روانشناسی - درس 3 و 4 - تستی

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - روان شناسی یازدهم درس 8