امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 1397

« باسمه تعالي »

****برنامه امتحانات پاياني دوم دبيرستان پيام غدير دوره دوم****

 

رديف

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

يازدهم معارف

1

چهار شنبه

1/3/98

تعليمات ديني 1

سوال      کلید

تعليمات ديني 1

سوال      کلید

اصول عقائد1

سوال      کلید

تعليمات ديني 2

سوال      کلید

تعليمات ديني 2

سوال      کلید

اصول عقائد2

سوال      کلید

2

پنج شنبه

2/3/98

-----

جغرافياي عمومي و استان

سوال      کلید

جغرافياي عمومي و استان

سوال      کلید

-----

رياضي و آمار2

سوال      کلید

رياضي و آمار2

سوال      کلید

3

يكشنبه

5/3/98

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

هندسه2

سوال      کلید

فارسي و نگارش 2

سوال      کلید

فارسي و نگارش 2

سوال      کلید

4

سه شنبه

7/3/98

سوادرسانه اي

سوال      کلید

سوادرسانه اي

سوال      کلید

سوادرسانه اي

سوال      کلید

انسان و محيط زيست

سوال      کلید

انسان و محيط زيست

سوال      کلید

انسان و محيط زيست

سوال      کلید

5

پنج شنبه

9/3/98

-----

-----

علوم و معارف قرآني

سوال      کلید

-----

 -----

مطالعات فرهنگي

سوال      کلید

6

شنبه

11/3/98

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش 2

سوال      کلید

 -----

احكام2

سوال      کلید

7

يكشنبه

12/3/98

-----

تاريخ1

سوال      کلید

تاريخ اسلام1

سوال      کلید

تاريخ معاصر

سوال      کلید

تاريخ2

سوال      کلید

تاريخ اسلام2

سوال      کلید

8

دوشنبه

13/3/98

فيزيك1

سوال      کلید

عربي1

سوال      کلید

عربي1

سوال      کلید

فيزيك2

سوال      کلید

 -----

علوم و معارف قرآن2

سوال      کلید

9

شنبه

18/3/98

جغرافياي عمومي و استان

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال      کلید

زمين شناسي

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي 2

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي 2

سوال      کلید

10

يكشنبه

19/3/98

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

11

دوشنبه

20/3/98

رياضي1

سوال      کلید

اقتصاد

سوال      کلید

اخلاق1

سوال      کلید

حسابان1

سوال      کلید

روان شناسي

سوال      کلید

روان شناسي

سوال      کلید

12

سه شنبه

21/3/98

عربي1

سوال      کلید

رياضي و آمار1

سوال      کلید

رياضي و آمار1

سوال      کلید

عربي2

سوال      کلید

جغرافيا2

سوال      کلید

اقتصاد

سوال      کلید

13

چهار شنبه

22/3/98

هندسه1

سوال      کلید

جامعه شناسي1

سوال      کلید

جامعه شناسي1

سوال      کلید

آمار و احتمال

سوال      کلید

عربي2

سوال      کلید

عربي2

سوال      کلید

14

پنج شنبه

23/3/98

-----

-----

احكام

سوال      کلید 

-----

فلسفه1

سوال      کلید

فلسفه1

سوال      کلید

15

شنبه

25/3/98

شيمي1

سوال      کلید

منطق

سوال      کلید

منطق

سوال      کلید

شيمي2

سوال      کلید

جامعه شناسي2

سوال      کلید

جامعه شناسي2

سوال      کلید