لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

بررسی امتحانات نهایی

 

علوم و فنون ادبی دوازدهم - خرداد 99 - بخش اصلی

علوم و فنون ادبی دوازدهم - خرداد 99 - بخش انتخابی

علوم و فنون ادبی دوازدهم - شهریور 99 - بخش اصلی

علوم و فنون ادبی دوازدهم - شهریور 99 - بخش انتخابی

علوم و فنون ادبی دوازدهم - دی 99

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت چهارم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت پنجم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت ششم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت هفتم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تشریحی - درس 7 تا 9

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تشریحی - درس 10 تا 12

علوم و فنون ادبی یازدهم - تست جامع

 

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

علوم و فنون ادبی دهم - جامع - قسمت اول

علوم و فنون ادبی دهم - جامع - قسمت دوم

علوم و فنون ادبی دهم - جامع - قسمت سوم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت اول

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت دوم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تستی - قسمت سوم

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تشریحی - درس 1 و 2

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تشریحی - درس 3 و 4

علوم و فنون ادبی دوازدهم - تشریحی - درس 5 و 6