لیست مطالب

" سال تحصیلی 00 - 1399 "

بررسی امتحانات نهایی

 

علوم قرآن دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - خرداد 99

علوم قرآن دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - دی 99

علوم قرآن دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - شهریور 99

 

تدریس کتاب دوازدهم

 

علوم قرآنی دوازدهم - درس 1

علوم قرآنی دوازدهم - درس 2

علوم قرآنی دوازدهم - درس 3

علوم قرآنی دوازدهم - درس 4

علوم قرآنی دوازدهم - درس 5

علوم قرآنی دوازدهم - درس 6 

علوم قرآنی دوازدهم - درس 7

علوم قرآنی دوازدهم - درس 8

علوم قرآنی دوازدهم - درس 9 

علوم قرآنی دوازدهم - درس 10

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

علوم قرآن دوازدهم معارف - درس 10(آخر)