امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 1397

« باسمه تعالي »

*** برنامه امتحانات پاياني اول سال تحصيلي 98 - 1397 ***

 

رديف

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

يازدهم معارف

دوازدهم رياضي

دوازدهم انساني

1

شنبه

1/10/97

دين و زندگي 1

سوال      کلید

دين و زندگي1

سوال      کلید

اصول عقائد1

سوال      کلید

دين و زندگي2

سوال      کلید

دين و زندگي2

سوال      کلید

اصول عقائد2

سوال      کلید

دين و زندگي3

سوال      کلید

دين و زندگي3

سوال      کلید

2

يكشنبه

2/10/97

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

آمادگي دفاعي

سوال      کلید

تاريخ معاصر

سوال      کلید

رياضي و آمار2

سوال      کلید

رياضي و آمار2

سوال      کلید

هويت اجتماعي

سوال      کلید

مطالعات فرهنگي

سوال      کلید

3

دوشنبه

3/10/97

جغرافي ايران و استان

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي1

سوال      کلید

آمار و احتمال

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي2

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي2

سوال      کلید

رياضيات گسسته

سوال      کلید

رياضي وآمار3

سوال      کلید

4

سه شنبه

4/10/97

 ------

 ------

علوم قرآني1

سوال      کلید

زمين شناسي

سوال      کلید

 ------

علوم قرآني2

سوال      کلید

سلامت و بهداشت

سوال      کلید

سلامت و بهداشت

سوال      کلید

5

چهار شنبه

5/10/97

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش1

سوال      کلید

فارسي و نگارش2

سوال      کلید

فارسي و نگارش2

سوال      کلید

فارسي و نگارش2

سوال      کلید

فارسي و نگارش3

سوال      کلید

فارسي و نگارش3

سوال      کلید

6

پنج شنبه

6/10/97

 

 ------

 

 ------

------

 ------

------ 

------ 

------ 

------ 

7

شنبه

8/10/97

فيزيك1

سوال      کلید

رياضي و آمار1

سوال      کلید

رياضي و آمار1

سوال      کلید

فيزيك2

سوال      کلید

جغرافيا2

سوال      کلید

اخلاق2

سوال      کلید

هندسه3

سوال      کلید

علوم و فنون ادبي3

سوال      کلید

8

يكشنبه

9/10/97

آزمايشگاه علوم1

سوال      کلید

جغرافي ايران و استان

سوال      کلید

جغرافي ايران و استان

سوال      کلید

انسان محيط زيست

سوال      کلید

انسان محيط زيست

سوال      کلید

انسان محيط زيست

سوال      کلید

مديريت و سبك زندگي

سوال      کلید

مديريت و سبك زندگي

سوال      کلید

9

دوشنبه

10/10/97

------

عربي1

سوال      کلید

عربي1

سوال      کلید

------ 

عربي2

سوال      کلید

عربي2

سوال      کلید

شيمي3

سوال      کلید

جامعه شناسي3

سوال      کلید

10

سه شنبه

11/10/97

هندسه1

سوال      کلید

------ 

احكام1

سوال      کلید

هندسه2

سوال      کلید

 ------

 ------

عربي3

سوال      کلید

عربي3

سوال      کلید

11

چهار شنبه

12/10/97

------

اقتصاد

سوال      کلید

اخلاق1

سوال      کلید

------

جامعه شناسي2

سوال      کلید

اقتصاد

سوال        کلید

------

 ------

12

پنج شنبه

13/10/97

 

 ------

------

 ------

 ------

------ 

------ 

 ------

------ 

13

شنبه

15/10/97

رياضي

سوال      کلید

جامعه شناسي1

سوال      کلید

جامعه شناسي1

سوال      کلید

حسابان1

سوال      کلید

روا نشناسي

سوال      کلید

روانشناسي

سوال     کلید

حسابان2

سوال      کلید

تاريخ3

سوال      کلید

14

يكشنبه

16/10/97

سواد رسانه اي

سوال      کلید

سواد رسانه اي

سوال      کلید

سواد رسانه اي

سوال      کلید

آزمايشگاه علوم2

سوال      کلید

تحليل فرهنگي

سوال      کلید

احكام2

سوال      کلید

------ 

جغرافيا3

سوال      کلید

15

دوشنبه

17/10/97

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي1

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

زبان انگليسي2

سوال      کلید

زبان انگليسي3

سوال      کلید

زبان انگليسي3

سوال      کلید

16

سه شنبه

18/10/97

شيمي1

سوال      کلید

تاريخ1

سوال      کلید

تاريخ اسلام1

سوال      کلید

شيمي2

سوال      کلید

تاريخ2

سوال      کلید

تاريخ اسلام2

سوال      کلید

------

------ 

17

چهار شنبه

19/10/97

عربي1

سوال      کلید

منطق

سوال      کلید

منطق

سوال      کلید

عربي2

سوال      کلید

فلسفه1

سوال      کلید

فلسفه1

سوال      کلید

فيزيك3

سوال      کلید

فلسفه2

سوال      کلید

18

پنج شنبه

20/10/97

 

------

 

------

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

------