آموزش مجازی - یازدهم ریاضی

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت اول تا هشتم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نهم تا هجدهم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نوزده تا آخر

فارسی یازدهم - درس 14 - شعر حفظی وطن

دینی یازدهم ریاضی - درس 9

دینی یازدهم ریاضی - درس 10

دینی یازدهم ریاضی - درس 11

دینی یازدهم ریاضی - درس 12

شیمی یازدهم - فصل دوم - محاسبه گرمای واکنش

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل صوتی

 

زبان انگلیسی یازدهم - درس دوم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه اول

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه دوم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه سوم

شیمی یازدهم - فصل دوم -2- آهنگ واکنش

شیمی یازدهم - فصل دوم -3- عوامل موثر برسرعت واکنش

شیمی یازدهم - فصل دوم -4- عوامل موثر برسرعت واکنش

شیمی یازدهم - فصل دوم -5- عوامل موثر برسرعت واکنش

آمار و احتمال یازدهم.شاخص های پراکندگی.واریانس

آمار و احتمال یازدهم.میانه.نمودار جعبه ای.مد

آمار و احتمال یازدهم.میانگین و میانگین وزن دار

عربی یازدهم ریاضی_ص۵۹ اختبر نفسک

عربی یازدهم ریاضی_ص۶۱ التمرین الثانی

عربی یازدهم ریاضی_ص۶۵ ترجمه درس۶

عربی یازدهم ریاضی_ص۶۸ اجب عن الاسئله

هندسه یازدهم - کاربرد تبدیل ها - حل مسائل

شیمی یازدهم - فصل دوم -1- محاسبه گرمای واکنش

آمار و احتمال یازدهم - ادامه واریانس.انحراف معیار

آمار و احتمال یازدهم - جدول فراوانی و نمودارها

آمار و احتمال یازدهم - ادامه انحراف معیار.ضریب تغییرات

هندسه یازدهم - کاربرد تبدیل ها - کوتاه ترین مسیر

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه دوم

تست فصل سوم فیزیک11_قسمت اول

تست فصل سوم فیزیک11_قسمت دوم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه چهارم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه پنجم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه ششم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 تا انتهای مکالمه

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون فارادی - قسمت اول

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون فارادی - قسمت دوم

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون لنز - قسمت اول

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون لنز - قسمت دوم

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

فیزیک یازدهم - حل تست فصل 4

شیمی یازدهم - فصل دوم -6- عوامل موثر برسرعت واکنش

شیمی یازدهم - فصل دوم -7- عوامل موثر برسرعت واکنش

زبان انگلیسی یازدهم - درس سوم - واژگان

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت اول

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت سوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت چهارم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت پنجم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت ششم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هفتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هشتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت نهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت یازدهم

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 1

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 2

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 3

فیزیک یازدهم - فصل 4 - حل تست

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه دوم

فارسی یازدهم - درس 17

فارسی یازدهم - درس 18

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه اول

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه دوم

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه سوم

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه چهارم

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه پنجم

شیمی یازدهم - فصل 3 - جلسه ششم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه اول

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه دوم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه سوم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه چهارم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه پنجم

عربی - درس 6 - قواعد

عربی - درس6 - حل تمارین - جلسه اول

عربی - درس6 - حل تمارین - جلسه دوم

عربی - درس 7 - متن درس

عربی - درس 7 - قواعد

عربی - درس7 - حل تمارین - جلسه اول

عربی - درس7 - حل تمارین - جلسه دوم

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - قطار مغناطیسی

هندسه - فصل3 - درس1 

هندسه - فصل3 - درس1 - حل تمرین

هندسه - فصل3 - درس2

هندسه - فصل3 - درس2 - حل تمرین

حسابان - مبحث حد - جلسه اول

حسابان - مبحث حد - جلسه دوم

حسابان - مبحث حد - جلسه سوم

حسابان - مبحث حد - جلسه چهارم

حسابان - مبحث حد - جلسه پنجم

حسابان - مبحث حد - جلسه ششم

حسابان - مبحث حد - جلسه هفتم

حسابان - مبحث حد - جلسه هشتم

حسابان - مبحث حد - جلسه نهم

تست فیزیک - فصل اول - بار الکتریکی 

تست فیزیک - فصل اول - خازن

 زبان انگلیسی - درس 1

زبان انگلیسی - درس 2

زبان انگلیسی - درس 3

تست فیزیک - فصل دوم - بخش اول

تست فیزیک - فصل دوم - بخش دوم

هندسه - فصل3 - درس3

هندسه - فصل3 - درس3 - حل تمرین

فیزیک - تست فصل 1

فیزیک - حل سوالات مشابه امتحان پایانی

تست ریاضی - حل تست جایگشت

تست ریاضی - خلاصه آمار و احتمال

تست ریاضی - حل تست آمار و احتمال

تست ریاضی - مرور فصل 1 تا 3 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - مرور فصل 4 و 5 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - خلاصه فصل 6 - ترکیبیات