آموزش مجازی - یازدهم انسانی و معارف

 دین و زندگی یازدهم انسانی - درس 13 و 14 - جلسه اول

 دین و زندگی یازدهم انسانی - درس 14 و 15 - جلسه دوم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت اول تا هشتم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نهم تا هجدهم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نوزده تا آخر

فارسی یازدهم - درس 14 - شعر حفظی وطن

اصول عقاید یازدهم معارف - درس 9 و 10

تاریخ یازدهم انسانی - درس سیزدهم - جلسه اول

تاریخ یازدهم انسانی - درس سیزدهم - جلسه دوم

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - حل تمرین - جلسه اول

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - حل تمرین - جلسه دوم

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - اعمال جبری روی توابع 1

فلسفه یازدهم انسانی - درس هشتم

دینی یازدهم معارف - درس 11

دینی یازدهم معارف - درس 12

دینی یازدهم معارف - درس 13

 

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل صوتی

 

زبان انگلیسی یازدهم - درس دوم

تاریخ یازدهم انسانی - درس 14

تاریخ اسلام یازدهم معارف - درس 11

تاریخ اسلام یازدهم معارف - درس 12

دینی یازدهم انسانی - درس 16

دینی یازدهم انسانی - درس 17

دینی یازدهم انسانی - درس 18

ریاضی و آمار 2 - یازدهم انسانی - اعمال جبری روی توابع 2

جامعه شناسی ۲ - ادامه درس ۱۱و درس 12

جامعه شناسی ۲ -  درس ۱3

اقتصاد دهم انسانی و یازدهم معارف - مبحث بودجه

روانشناسی یازدهم - مبحث تصمیم گیری تا پایان درس

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش اول

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش دوم

عربی یازدهم انسانی - درس 6 - بخش سوم

عربی یازدهم معارف - معطلات - بخش اول

عربی یازدهم معارف - معطلات - بخش دوم

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه دوم

ریاضی و آمار 2 - یازدهم انسانی - اعمال جبری روی توابع 3

زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 تا انتهای مکالمه

علوم فنون یازدهم انسانی و معارف - درس 9

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

زبان انگلیسی یازدهم - درس سوم - واژگان

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت اول

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت سوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت چهارم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت پنجم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت ششم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هفتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هشتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت نهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت یازدهم

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - شاخص های آماری - جلسه اول

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - شاخص های آماری - جلسه دوم

ریاضی و آمار یازدهم انسانی و معارف - سری های زمانی

علوم و فنون یازدهم - درس 10 - جلسه 1

علوم و فنون یازدهم - درس 10 - جلسه 2

عربی یازدهم انسانی-قواعد درس 7

عربی یازدهم انسانی-ترجمه درس 7

عربی یازدهم انسانی-حل تمرین درس 7 - جلسه اول

عربی یازدهم انسانی-حل تمرین درس 7 - جلسه دوم

فلسفه یازدهم - درس 9 - 10 - 11

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه دوم

فارسی یازدهم - درس 17

فارسی یازدهم - درس 18

اقتصاد یازدهم معارف - اقتصاد بین الملل

اقتصاد یازدهم معارف - اقتصاد ایران 1

اقتصاد یازدهم معارف - اقتصاد ایران 2

جامعه شناسی یازدهم انسانی - درس 14

جامعه شناسی یازدهم انسانی - درس 15

روان شناسی یازدهم - درس 7 

روان شناسی یازدهم - درس 8

عربی یازدهم معارف - درس 10 - ترجمه

عربی یازدهم معارف - درس 10 - قواعد

عربی یازدهم معارف - درس 11 - ترجمه

عربی یازدهم معارف - درس 11 - قواعد

عربی یازدهم معارف - درس 12 - ترجمه 

عربی یازدهم معارف - درس 12 - قواعد

 تاریخ ایران و جهان2 - درس14

تاریخ ایران و جهان2 - درس15 - قسمت اول

تاریخ ایران و جهان2 - درس15 - قسمت دوم

تاریخ ایران و جهان2 - درس16 - قسمت اول

تاریخ ایران و جهان2 - درس16 - قسمت دوم

تاریخ اسلام یازدهم معارف - درس 13 - جلسه اول

تاریخ اسلام یازدهم معارف - درس 13 - جلسه دوم

تاریخ اسلام یازدهم معارف - درس 14

 زبان انگلیسی - درس 1

 زبان انگلیسی - درس 2

 زبان انگلیسی - درس 3

جغرافی - درس 10 - بخش اول

جغرافی - درس 10 - بخش دوم

جغرافی - درس 11

 

 

احکام یازدهم معارف - درس 9

 

 

 

اخلاق یازدهم معارف - درس 5

 

 

 

اخلاق یازدهم معارف - درس 6