آموزش مجازی - دهم انسانی و معارف

تاریخ اسلام 1 - درس نهم

جامعه شناسی دهم - درس یازدهم

منطق دهم انسانی - درس 8 - جلسه اول

منطق دهم انسانی - درس 8 - جلسه دوم

تاریخ دهم انسانی - درس چهاردهم

تاریخ دهم انسانی - درس سیزدهم - جلسه اول

تاریخ دهم انسانی - درس سیزدهم - جلسه دوم

دینی دهم انسانی - درس 10

دینی دهم انسانی - درس 11

دینی دهم انسانی - درس 12

فارسی دهم - جلسه اول

فارسی دهم - جلسه دوم

فارسی دهم - جلسه سوم

فارسی دهم - جلسه چهارم

فارسی دهم - جلسه پنجم

فارسی دهم - جلسه ششم

فارسی دهم - جلسه هفتم

جامعه شناسی دهم انسانی - درس 12

منطق دهم انسانی - درس 9 - جلسه اول

اصول عقاید دهم معارف - درس 8

اصول عقاید دهم معارف - درس 9

اصول عقاید دهم معارف - درس 10

اقتصاد دهم انسانی و یازدهم معارف - مبحث بودجه

علوم و فنون دهم انسانی و معارف - درس 9

علوم و فنون دهم انسانی و معارف - درس 11

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

طرح پژوهشی

فارسی دهم - درس 16 - جلسه اول

فارسی دهم - درس 16 - جلسه دوم

فارسی دهم - درس 16 - جلسه سوم

فارسی دهم - متن نیایش

فارسی دهم - خودارزیابی 16 و درس 17 قسمت اول

فارسی دهم - درس 17 قسمت دوم + درس 18

فارسی دهم - قلمرو زبانی و فکری درس 18

علوم و فنون دهم - درس 10 - جلسه 1

علوم و فنون دهم - درس 10 - جلسه 2

جامعه دهم - درس 13

جامعه دهم - درس 15

جامعه دهم - درس 16

منطق دهم - درس 9

منطق دهم - درس 10

اقتصاد دهم انسانی - اقتصاد بین الملل

 اقتصاد دهم انسانی - اقتصاد ایران 1

اقتصاد دهم انسانی - اقتصاد ایران 2

ریاضی دهم انسانی و معارف - نمودار حبابی و راداری

زبان انگلیسی - تحلیل و تلفظ واژگان درس 4

زبان انگلیسی - درک مطلب درس 4 

زبان انگلیسی - مکالمه و واژگان درس 4

عربی - فعل معلوم و مجهول

عربی دهم انسانی و معارف - درس 8

عربی دهم معارف - درس 9

عربی دهم معارف - درس 10

عربی دهم معارف - درس 11

عربی دهم معارف - درس 12

زبان انگلیسی - درس 4 - حروف اضافه

زبان انگلیسی - درس 4 - فعلهای کمکی1

زبان انگلیسی - درس 4 - فعلهای کمکی2

زبان انگلیسی - درس 4 - قید حالت

زبان انگلیسی - درس 4 - حل تمرینات گرامر

 

احکام دهم معارف - درس 11

 

 

اخلاق دهم معارف - درس 4

 

 

 

اخلاق دهم معارف - درس 5