آموزش مجازی - دوازدهم انسانی و معارف

فلسفه دوازدهم انسانی - درس آخر

احکام دوازدهم معارف - درس 13(آخر)

علوم قرآن دوازدهم معارف - درس 10(آخر)

ریاضی و آمار3 - حل تمرین دنباله حسابی

جامعه شناسی دوازدهم انسانی - درس 9

جامعه شناسی دوازدهم انسانی - درس 10

تاریخ اسلام دوازدهم معارف - درس 13

تاریخ اسلام دوازدهم معارف - درس 14

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی - دنباله هندسی - حل مسئله (1)

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 11

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 12

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 13

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 14

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 15

 

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - روان شناسی یازدهم درس 8

 

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 13

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 14

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 15

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 16

دینی دوازدهم انسانی - درس 11 

دینی دوازدهم انسانی - درس 12

دینی دوازدهم انسانی - درس 13

دوازدهم - زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 - بخش 1و2

دوازدهم - زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 - بخش 3

زبان انگلیسی دوازدهم - درس 3 - جلسه اول

زبان انگلیسی دوازدهم - درس 3 - جلسه دوم

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 11 سال یازدهم

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 12 سال یازدهم 

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 13 سال یازدهم 

تاریخ اسلام دوازدهم - درس 14 سال یازدهم 

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

ریاضی و آمار دوازدهم - حل فعالیت ها و کاردرکلاس های دنباله هندسی - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - حل فعالیت ها و کاردرکلاس های دنباله هندسی - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - تدریس درس دوم فصل 3 - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - تدریس درس دوم فصل 3 - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین درس دوم فصل 3 

ریاضی و آمار دوازدهم - تابع نمایی - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - تابع نمایی - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - مسائل رشد و زوال

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین توابع نمایی

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین رشد و زوال

ادبيات دوازدهم - درس 16 تا آخر كتاب

علوم فنون دوازدهم - درس 9

علوم فنون دوازدهم - درس 10 و 11

علوم فنون دوازدهم - درس 12 تا آخر کتاب

اصول عقاید 3 - دوازدهم معارف - درس 1

اصول عقاید 3 - دوازدهم معارف - درس 2

اصول عقاید 3 - دوازدهم معارف - درس 3

اصول عقاید 3 - دوازدهم معارف - درس 4

اصول عقاید 3 - دوازدهم معارف - درس 5