آموزش مجازی - دهم ریاضی

شیمی دهم - حل مسئله - جلسه اول

شیمی دهم - حل مسئله - جلسه دوم

شیمی دهم - حل مسئله - جلسه سوم


شیمی دهم - حل مسئله - جلسه چهارم

شیمی دهم - حل مسئله - جلسه پنجم

شیمی دهم - حل مسئله - جلسه ششم

شیمی دهم - تکمیل فصل دوم 

ریاضی دهم - حل تمرین

فارسی دهم - جلسه اول

فارسی دهم - جلسه دوم

فارسی دهم - جلسه سوم

فارسی دهم - جلسه چهارم

فارسی دهم - جلسه پنجم

فارسی دهم - جلسه ششم

فارسی دهم - جلسه هفتم

فیزیک دهم - فیزیک دهم - دما و گرما_ مبحث اول

دینی دهم ریاضی - درس 9

دینی دهم ریاضی - درس 10

دینی دهم ریاضی - درس 11

دینی دهم ریاضی - درس 12

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - قسمت اول

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - قسمت دوم

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - قسمت سوم - حل تمارین کتاب

فیزیک دهم - چگالی آب و تست 17 و 18

فیزیک دهم - دما و گرما - حل نمونه تست 19 تا 21 و تعادل گرمایی

آنالیز ترکیبی - ریاضی دهم - جلسه اول

آنالیز ترکیبی - ریاضی دهم - جلسه دوم 

آنالیز ترکیبی - ریاضی دهم - جلسه سوم

آنالیز ترکیبی - ریاضی دهم - جلسه چهارم

آنالیز ترکیبی - ریاضی دهم - جلسه پنجم

شیمی دهم - فصل سوم - تدریس ترکیب های شیمیایی 

شیمی دهم - فصل سوم - تدریس غلظت محلول

 شیمی دهم - فصل سوم - تدریس کوالانسی قطبی و ناقطبی

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

طرح پژوهشی 

مرور پنج فصل اول ریاضی دهم با حل تستهای کنکور سراسری - جلسه اول

مرور پنج فصل اول ریاضی دهم با حل تستهای کنکور سراسری - جلسه دوم

فارسی دهم - درس 16 - جلسه اول

فارسی دهم - درس 16 - جلسه دوم

فارسی دهم - درس 16 - جلسه سوم

فارسی دهم - متن نیایش

فارسی دهم - خودارزیابی 16 و درس 17 قسمت اول

فارسی دهم - درس 17 قسمت دوم + درس 18

فارسی دهم - قلمرو زبانی و فکری درس 18

شیمی دهم-پیوندهای بین مولکولی

 شیمی دهم-کدامیک از مواد در یکدیگر حل میشوند

شیمی دهم - حل تمرینات 4 و8

شیمی دهم-حل تمرین 9-قسمت الف ب ج

شیمی دهم-حل تمرین 9-قسمت د ، ه

زبان انگلیسی - تحلیل و تلفظ واژگان درس 4

زبان انگلیسی - درک مطلب درس 4 

زبان انگلیسی - مکالمه و واژگان درس 4

عربی - درس 7

 آزمایشگاه علوم تجربی ۱ - نی غواص

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه اول

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه دوم

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه سوم

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه چهارم

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه پنجم

ریاضی دهم - مبحث احتمال - جلسه ششم

فیزیک دهم-تدریس تغییر فاز

فیزیک دهم-تدریس تعادل گرمایی و تست 22 و24

فیزیک دهم-حل تمرین 23 و 25 - تدریس گرماسنج

فیزیک دهم-حل تمرین 26 و 27

عربی - درس 8

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش اول

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش دوم

تست فیزیک - فصل چهارم- بخش سوم

زبان انگلیسی - درس 4 - حروف اضافه

زبان انگلیسی - درس 4 - فعلهای کمکی1

زبان انگلیسی - درس 4 - فعلهای کمکی2

زبان انگلیسی - درس 4 - قید حالت

زبان انگلیسی - درس 4 - حل تمرینات گرامر

فیزیک - آب و یخ - جلسه اول

فیزیک - آب و یخ - جلسه دوم

فیزیک - انتقال گرما

فیزیک - تبخیر و جوش و تغییرفاز مایع گاز

فیزیک - قانون گازها - جلسه اول

فیزیک - قانون گازها - جلسه دوم

فیزیک - قانون گازها - جلسه سوم

تست ریاضی - حل تست جایگشت

تست ریاضی - خلاصه آمار و احتمال

تست ریاضی - حل تست آمار و احتمال

تست ریاضی - مرور فصل 1 تا 3 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - مرور فصل 4 و 5 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - خلاصه فصل 6 - ترکیبیات