لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

جامعه شناسی دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی

جامعه شناسی دوازدهم - تست جامع

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

جامعه 3 - تستی - درس 6 تا 8

جامعه 3 - تشریحی - درس 6 تا 8

جامعه 3 - تستی - درس 9 و 10

جامعه 3 - تشریحی - درس 9 و 10

جامعه 3 - تست جامع - درس 6 تا 10

جامعه 2 - تستی - درس 1 تا 5 

جامعه 2 - تستی - درس 6 تا 10

جامعه 2 - تستی - درس 11 تا 15

 

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

جامعه 3 - درس 1 تا 3 - تستی

جامعه 3 - درس 1 تا 3 - تشریحی

جامعه 1 - درس 1 تا 7 - تستی

جامعه 1 - درس 8 تا 14 - تستی

جامعه 3 - درس 4 و 5 - تستی

جامعه 3 - درس 4 و 5 - تشریحی

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

جامعه شناسی دوازدهم انسانی - درس 9

جامعه شناسی دوازدهم انسانی - درس 10

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 11

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 12

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 13

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 14

دانلود فایل صوتی

 

دانلود نمونه سوال تستی

 

دوازدهم انسانی و معارف - جامعه شناسی یازدهم درس 15