لیست مطالب

" سال تحصیلی 00 - 1399 "

 

جامعه شناسی دهم - درس 3

جامعه شناسی دهم - درس 4

جامعه شناسی دهم - درس 5

جامعه شناسی دهم - درس 6 - قسمت اول

جامعه شناسی دهم - درس 6 - قسمت دوم

جامعه شناسی دهم - آخر درس 6 و کل درس 7

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

جامعه شناسی دهم - درس 11

جامعه شناسی دهم - درس 12

جامعه دهم - درس 13

جامعه دهم - درس 15

جامعه دهم - درس 16