لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

حسابان دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی - دی 1399

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

حسابان یازدهم - تست جامع - قسمت اول

حسابان یازدهم - تست جامع - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت اول

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 4 - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 4 - قسمت اول 

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 4 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 4 - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 5 - قسمت اول 

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 5 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی - فصل 5 - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 5 - قسمت اول 

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 5 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تشریحی - فصل 5 - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تکمیل تست های جزوه مشتق - قسمت اول 

حسابان دوازدهم - تکمیل تست های جزوه مشتق - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تکمیل تست های جزوه مشتق - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تکمیل تست های جزوه مشتق - قسمت چهارم

حسابان دوازدهم - تکمیل تست های جزوه مشتق - قسمت پنجم

 

 

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

حسابان دوازدهم - تستی فصل 1 - قسمت اول

حسابان دوازدهم - تستی فصل 1 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی فصل 1 - قسمت سوم 

حسابان دوازدهم - تشریحی فصل 1 - قسمت اول 

حسابان دوازدهم - تشریحی فصل 1 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تشریحی فصل 2

حسابان دوازدهم - تستی فصل 2 - قسمت اول

حسابان دوازدهم - تستی فصل 2 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی فصل 2 - قسمت سوم

حسابان دوازدهم - تشریحی فصل 3

حسابان دوازدهم - تستی فصل 3 - قسمت اول

حسابان دوازدهم - تستی فصل 3 - قسمت دوم

حسابان دوازدهم - تستی فصل 3 - قسمت سوم

ریاضی دهم - جامع تستی - قسمت اول

ریاضی دهم - جامع تستی - قسمت دوم

 

حل تست و آزمون ها

 

تست حسابان دوازدهم - تست تابع از 158 تا 172

تست حسابان دوازدهم - تست تابع از 173 تا 190

تست حسابان دوازدهم - تست تابع از 191 تا 212

تست حسابان دوازدهم - تست تابع از 213 تا 230

تست حسابان دوازدهم - مبحث گزینه دو شماره دو- قسمت اول

تست حسابان دوازدهم - مبحث گزینه دو شماره دو- قسمت دوم

تست حسابان دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 1

تست حسابان دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 2

تست حسابان دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 3

تست حسابان دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 4

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

حسابان دوازدهم -اکسترمم نسبی - جلسه اول

حسابان دوازدهم -اکسترمم نسبی - جلسه دوم

حسابان 2 - دوازدهم - تقعر و نقطه عطف - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم - تقعر و نقطه عطف - جلسه دوم

حسابان 2 - دوازدهم - رسم نمودار - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم - رسم نمودار - جلسه دوم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه دوم 

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه سوم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه چهارم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه پنجم