لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

هندسه دوازدهم - فصل دوم - قسمت اول

هندسه دوازدهم - فصل دوم - قسمت دوم

هندسه دوازدهم - فصل سوم

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

هندسه دوازدهم - ماتریس

 

 

 

حل تست و آزمون ها

 

تست هندسه دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 1

تست هندسه دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 2

تست هندسه دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 3 - آذر 99

تست هندسه دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 3

تست هندسه دوازدهم - حل تست پلی کپی شماره 4

تست هندسه دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 1

تست هندسه دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 2

تست هندسه دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 3

تست هندسه دوازدهم - حل تست آزمون جامع شماره 4

تست هندسه دوازدهم - مبحث دایره

تست هندسه دوازدهم - حل بیضی

تست هندسه دوازدهم - سهمی - قسمت اول

تست هندسه دوازدهم - سهمی - قسمت دوم

تست هندسه دوازدهم - مرور بیضی

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

هندسه دوازدهم - مبحث ضرب داخلی

هندسه دوازدهم - تدریس جمع بردارها

هندسه دوازدهم - تدریس بردار در فضا

هندسه دوازدهم - ویژگی های ضرب داخلی

هندسه دوازدهم - ضرب خارجی