لیست مطالب

" سال تحصیلی 00 - 1399 "

 

هندسه دهم - حل نمونه سوال مرآت

   

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - قسمت اول

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - قسمت دوم

هندسه دهم - فصل 3 - درس 2 - حل تمارین کتاب

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه اول

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه دوم

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه سوم

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه چهارم

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه پنجم

هندسه دهم - فصل 4 - جلسه ششم

هندسه دهم - حل نمونه سوال امتحانی سال 96 - 97

هندسه دهم - حل نمونه سوال امتحانی سال 97 - 98