لیست مطالب

تست فصل سوم فیزیک11_قسمت اول

تست فصل سوم فیزیک11_قسمت دوم

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون فارادی - قسمت اول

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون فارادی - قسمت دوم

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون لنز - قسمت اول

یازدهم ریاضی_فیزیک_قانون لنز - قسمت دوم

فیزیک یازدهم - حل تست فصل 4

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 1

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 2

فیزیک یازدهم - فصل 4 - جلسه 3

فیزیک یازدهم - فصل 4 - حل تست

فیزیک - تست فصل 1

فیزیک - حل سوالات مشابه امتحان پایانی

تست فیزیک - فصل اول - بار الکتریکی

تست فیزیک - فصل اول - خازن

تست فیزیک - فصل دوم - بخش اول

تست فیزیک - فصل دوم - بخش دوم

فیزیک - حل سوالات تشریحی - فصل 1 و 2

فیزیک - حل سوالات تشریحی - فصل 3 و 4

تست فیزیک - فصل سوم

تست فیزیک - فصل چهارم