لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

فیزیک دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - دی 99

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

فیزیک دوازدهم - تست جامع - فصل 3 - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - تست جامع - فصل 4

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 4 

فیزیک دوازدهم - تست جامع - فصل 5

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 5

فیزیک دوازدهم - تست جامع - فصل 6

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 6

فیزیک یازدهم - تست جامع - قسمت اول 

فیزیک یازدهم - تست جامع - قسمت دوم 

فیزیک یازدهم - تست جامع - قسمت سوم 

   

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

تست جامع فیزیک دهم - قسمت اول

تست جامع فیزیک دهم - قسمت دوم

تست جامع فیزیک دهم - قسمت سوم

تست جامع فیزیک دوازدهم - فصل 1

تست جامع فیزیک دوازدهم - فصل 2

تست جامع فیزیک دوازدهم - فصل 3 - قسمت اول

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 1

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 2

فیزیک دوازدهم - تشریحی - فصل 3

 

حل تست و آزمون ها

 

تست فیزیک دوازدهم - خلاصه درس فصل دینامیک

تست فیزیک دوازدهم - مبحث دینامیک

تست فیزیک دوازدهم - خلاصه بخش نوسان

تست فیزیک دوازدهم - خلاصه شدت صوت

تست فیزیک دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 1 

تست فیزیک دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 2

تست فیزیک دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 3

تست فیزیک دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 4

تست فیزیک دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 7 - دوازدهم

تست فیزیک دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 7 - یازدهم

تست فیزیک دوازدهم - تست فصل 2 یازدهم

تست فیزیک دوازدهم - تست فصل 4

تست فیزیک دوازدهم - خلاصه شدت صوت

تست فیزیک دوازدهم - خلاصه فصل 2 سال یازدهم

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

فیزیک دوازدهم - الکتریسیته ساکن - جلسه اول

فیزیک دوازدهم -الکتریسیته ساکن - جلسه دوم

فیزیک دوازدهم - جلسه سوم - حل تست

فیزیک دوازدهم - جلسه چهارم - حل تست

تدریس قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

تست قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت اول

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت سوم

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت اول 

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت اول 

 فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت دوم