لیست مطالب

" سال تحصیلی 00 - 1399 "

 

تست ادبیات - قسمت اول

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت اول تا هشتم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نهم تا هجدهم

فارسی یازدهم - درس 14 - بیت نوزده تا آخر

فارسی یازدهم - درس 14 - شعر حفظی وطن

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 15 - جلسه دوم

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه اول

فارسی یازدهم - درس 16 - جلسه دوم

فارسی یازدهم - درس 17

فارسی یازدهم - درس 18

فارسی یازدهم - حل سوالات امتحانات پایانی سال 96-97

فارسی یازدهم - حل سوالات امتحانات پایانی سال 97-98