فارسی دوازدهم

 

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

فارسی دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - خرداد 99 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - خرداد 99 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - دی 99

فارسی دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - شهریور 99

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت ششم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت هفتم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت هشتم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت نهم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت دهم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت یازدهم

جمع بندی دستور - قسمت یازدهم

جمع بندی دستور - قسمت دوازدهم

جمع بندی دستور - قسمت سیزدهم

جمع بندی دستور - قسمت چهاردهم

جمع بندی دستور - قسمت پانزدهم

جمع بندی دستور - قسمت شانزدهم

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت اول

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت دوم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت سوم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت چهارم

جمع بندی آرایه ادبی - قسمت پنجم

جمع بندی دستور - قسمت اول

جمع بندی دستور - قسمت دوم

جمع بندی دستور - قسمت سوم

جمع بندی دستور - قسمت چهارم

جمع بندی دستور - قسمت پنجم

جمع بندی دستور - قسمت ششم

جمع بندی دستور - قسمت هفتم

جمع بندی دستور - قسمت هشتم

جمع بندی دستور - قسمت نهم

جمع بندی دستور - قسمت دهم

 

تدریس کتاب دوازدهم

 

فارسی دوازدهم - لغت و املا ستایش و درس 1 

فارسی دوازدهم - ستایش

فارسی دوازدهم - درس 1 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 1 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 1 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 2 - قسمت اول 

فارسی دوازدهم - درس 2 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 2 - قسمت سوم 

فارسی دوازدهم - درس 2 - قسمت چهارم

فارسی دوازدهم - درس 3 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 3 - قسمت دوم 

فارسی دوازدهم - درس 5 - قسمت اول 

فارسی دوازدهم - درس 5 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 5 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 6 - قسمت اول 

فارسی دوازدهم - درس 6 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 7 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 7 - قسمت دوم 

فارسی دوازدهم - درس 7 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 8 - قسمت اول 

فارسی دوازدهم - درس 8 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 8 - دستور 

فارسی دوازدهم - درس 9 - قسمت اول 

فارسی دوازدهم - درس 9 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 9 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 9 - قسمت چهارم

فارسی دوازدهم - درس 10

فارسی دوازدهم - ادامه درس 10 و درس 11

فارسی دوازدهم - ادامه درس 11

فارسی دوازدهم - درس 12 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 12 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 12 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 13 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 13 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 14 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 14 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 16 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 16 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - درس 16 - قسمت سوم

فارسی دوازدهم - درس 17

فارسی دوازدهم - درس 18 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - درس 18 - قسمت دوم

 

حل تست و تحلیل آزمون

 

آرایه های ادبی -  تست تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه

فارسی دوازدهم - حل نمونه سوال گزینه 2 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - حل نمونه سوال گزینه 2 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 1 - مهر 1399

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 2 - دوسال قبل

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 2

فارسی دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 2 - آبان 1399

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 3 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 3 - قسمت دوم

فارسی دوازدهم - تحلیل گزینه دو شماره 3 - آذر 1399

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 4 - قسمت اول

فارسی دوازدهم - پیش آزمون گزینه دو شماره 4 - قسمت دوم

 

تدریس مبحث آرایه های ادبی

 

آرایه های ادبی - تشبیه

آرایه های ادبی - استعاره

آرایه های ادبی - مجاز و کنایه

فارسی دوازدهم - آرایه ادبی (سجع تا جناس)

فارسی دوازدهم - آرایه ادبی (مراعات نظیر تا حس آمیزی) 

فارسی دوازدهم - آرایه ادبی (ایهام و ایهام تناسب)

فارسی دوازدهم - آرایه ادبی (اغراق تا پایان جزوه)