لیست مطالب

" سال تحصیلی   1401 - 1400 "

 

فلسفه دوازدهم - درس 1

فلسفه دوازدهم - درس 2

فلسفه دوازدهم - درس 3 - قسمت اول

فلسفه دوازدهم - درس 3 - قسمت دوم

فلسفه دوازدهم - آخر درس 3 و شروع درس 4

فلسفه دوازدهم - درس 4 - قسمت دوم

فلسفه دوازدهم - درس 5 - قسمت اول

فلسفه دوازدهم - درس 5 - قسمت دوم

فلسفه دوازدهم - درس 5 - قسمت سوم

فلسفه دوازدهم - درس 6 - قسمت اول

فلسفه دوازدهم - درس 6 - قسمت دوم

فلسفه دوازدهم - آخر درس 6 و شروع درس 7

فلسفه دوازدهم - درس 7 - قسمت دوم

فلسفه دوازدهم - آخر درس 7 و شروع درس 8

فلسفه دوازدهم - آخر درس 8 و شروع درس 9

فلسفه دوازدهم - آخر درس 9 و درس 10

فلسفه دوازدهم - درس 11

فلسفه دوازدهم - درس 12

 

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

 

پروژه سوم - جامع

 

فلسفه دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - خرداد 99

فلسفه دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - دی 99

فلسفه دوازدهم - بررسی امتحان نهایی - شهریور 99

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

فلسفه دوازدهم - تستی - درس 7 و 8

فلسفه دوازدهم - تشریحی - درس 7 و 8

فلسفه دوازدهم - تستی - درس 9 و 10

فلسفه دوازدهم - تشریحی - درس 9 و 10

فلسفه دوازدهم - تستی - درس 11 و 12

فلسفه دوازدهم - تشریحی - درس 11 و 12

منطق دهم - تستی - درس 7 و 8

منطق دهم - تستی - درس 9 و 10

فلسفه یازدهم - تستی - درس 8 و 9 - قسمت اول

فلسفه یازدهم - تستی - درس 8 و 9 - قسمت دوم

فلسفه یازدهم - تستی - درس 10 و 11 - قسمت اول

فلسفه یازدهم - تستی - درس 10 و 11 - قسمت دوم

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

فلسفه دوازدهم - درس 1 تا 3 - تستی

فلسفه دوازدهم - درس 1 تا 3 - تشریحی

فلسفه دوازدهم - درس 4 تا 6 - تستی

فلسفه دوازدهم - درس 4 تا 6 - تشریحی

فلسفه یازدهم - درس 1 تا 4 - تستی

فلسفه یازدهم - درس 5 تا 7 - تستی

منطق دهم - درس 1 تا 3 - تستی

منطق دهم - درس 4 تا 6 - تستی

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

فلسفه دوازدهم انسانی - درس آخر