لیست مطالب

برنامه امتحانات نیمسال اول - سال تحصیلی 1400 - 1399

دبیرستان پیام غدیر - دوره دوم

 

 

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

يازدهم معارف

دوازدهم انسانی

دوازدهم معارف

دوازدهم ریاضی

سه شنبه

2/10/99

فيزيك1

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسي1

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسي1

سری1  سری2  سری3

هندسه2

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی 2

سری1  سری2  سری3

اصول عقائد2

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسی3

سری1  سری2  سری3

عربی

سری1  سری2  سری3

هندسه

سری1  سری2  سری3

پنج شنبه

4/10/99

زبان انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي2

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي2

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي2

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبی3

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبی3

سری1  سری2  سری3

فیزیک

سری1  سری2  سری3

شنبه

6/10/99

فارسي و نگارش1

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش1

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش1

سری1  سری2  سری3

شیمی2

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار2

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار2

سری1  سری2  سری3

ریاضی و آمار 3

سری1  سری2  سری3

ریاضی و آمار 3

سری1  سری2  سری3

حسابان

سری1  سری2  سری3

دوشنبه

8/10/99

عربي1

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی 1

سری1  سری2  سری3

اصول عقائد 1

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

فارسی و نگارش3

سری1  سری2  سری3

فارسی و نگارش3

سری1  سری2  سری3

فارسی و نگارش3

سری1  سری2  سری3

چهارشنبه

10/10/99

شيمي1

سری1  سری2  سری3

تاريخ1

سری1  سری2  سری3

تاريخ اسلام1

سری1  سری2  سری3

آمار و احتمال

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی

سری1  سری2  سری3

پنج شنبه

11/10/99

-----

عربي1

سری1  سری2  سری3

عربي1

سری1  سری2  سری3

آزمايشگاه علوم2

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبي2

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبي2

سری1  سری2  سری3

عربی

سری1  سری2  سری3

علوم قرآن

سری1  سری2  سری3

-----

شنبه

13/10/99

رياضي

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار1

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار1

سری1  سری2  سری3

فيزيك2

سری1  سری2  سری3

روان شناسي

سری1  سری2  سری3

روان شناسي

سری1  سری2  سری3

تاریخ

سری1  سری2  سری3

تاریخ اسلام

سری1  سری2  سری3

ریاضیات گسسته

سری1  سری2  سری3

دوشنبه

15/10/99

دین و زندگی 1

سری1  سری2  سری3

جغرافيای عمومی 

سری1  سری2  سری3

جغرافيای عمومی 

سری1  سری2  سری3

دين و زندگي2

سری1  سری2  سری3

جغرافيا 2

سری1  سری2  سری3

احكام و علوم قرآني2

سری1  سری2  سری3

فلسفه2

سری1  سری2  سری3

فلسفه2

سری1  سری2  سری3

شیمی3

سری1  سری2  سری3

چهارشنبه

17/10/99

جغرافياي عمومي

سری1  سری2  سری3

اقتصاد

سری1  سری2  سری3

 احکام و علوم قرآني 1

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسي2

سری1  سری2  سری3

اقتصاد

سری1  سری2  سری3

زبان انگلیسی

سری1  سری2  سری3

زبان انگلیسی

سری1  سری2  سری3

زبان انگلیسی

سری1  سری2  سری3

پنج شنبه

18/10/99

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

-----

-----

تحلیل فرهنگی

سری1  سری2  سری3

جغرافیا3

سری1  سری2  سری3

احکام

سری1  سری2  سری3

عربی

سری1  سری2  سری3

شنبه

20/10/99

آزمايشگاه علوم تجربي1

سری1  سری2  سری3

منطق

سری1  سری2  سری3

منطق

سری1  سری2  سری3

حسابان 1

سری1  سری2  سری3

تاريخ2

سری1  سری2  سری3

تاريخ اسلام2

سری1  سری2  سری3

-----

-----

-----

یکشنبه

21/10/99

-----

-----

اخلاق 1

سری1  سری2  سری3

زمين شناسي

سری1  سری2  سری3

-----

اخلاق2

سری1  سری2  سری3

-----

-----

-----

دو شنبه

22/10/99

هندسه1

سری1  سری2  سری3

علوم فنون ادبي1

سری1  سری2  سری3

علوم فنون ادبي1

سری1  سری2  سری3

تاریخ معاصر

سری1  سری2  سری3

فلسفه 1

سری1  سری2  سری3

فلسفه 1

سری1  سری2  سری3

-----

-----

-----

جمعه

26/10/99

آزمون جامع تستی گزینه 2