امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

برنامه امتحانات نیمسال اول - سال تحصیلی 1400 - 1399

دبیرستان پیام غدیر - دوره دوم

 

روز

تاريخ

دهم رياضي

دهم انساني

دهم معارف

يازدهم رياضي

يازدهم انساني

يازدهم معارف

یکشنبه

26/2/1400

سواد رسانه ای

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسی1

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسی1

سری1  سری2  سری3

انسان و محیط زیست

سری1  سری2  سری3

انسان و محیط زیست

سری1  سری2  سری3

انسان و محیط زیست

سری1  سری2  سری3

سه شنبه

28/2/1400

تعلیمات دینی 1

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی 1

سری1  سری2  سری3

اصول عقاید 1

سری1  سری2  سری3

تعلیمات2

سری1  سری2  سری3

تعلیمات دینی 2

سری1  سری2  سری3

اصول عقاید 2

سری1  سری2  سری3

پنج شنبه

30/2/1400

فارسي و نگارش1

سری1  سری2  سری3

فارسي  و نگارش1

سری1  سری2  سری3

فارسي  و نگارش1

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

فارسي و نگارش2

سری1  سری2  سری3

شنبه

1/3/1400

فيزيك1

سری1  سری2  سری3

علوم فنون ادبي1

سری1  سری2  سری3

علوم فنون ادبي1

سری1  سری2  سری3

شیمی2

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبي2

سری1  سری2  سری3

علوم و فنون ادبي2

سری1  سری2  سری3

دوشنبه

3/3/1400

زبان انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان  انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان  انگليسي1

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي2

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي 2

سری1  سری2  سری3

زبان انگليسي 2

سری1  سری2  سری3

چهارشنبه

5/3/1400

آزمايشگاه علوم تجربي1

سری1  سری2  سری3

اقتصاد

سری1  سری2  سری3

احکام و علوم قرآنی1

سری1  سری2  سری3

آمار و احتمال

سری1  سری2  سری3

جامعه شناسي2

سری1  سری2  سری3

اقتصاد

سری1  سری2  سری3

پنجشنبه

6/3/1400

-----

سواد رسانه ای

سری1  سری2  سری3

سواد رسانه ای

سری1  سری2  سری3

-----

-----

اخلاق  2

سری1  سری2  سری3

شنبه

8/3/1400

رياضي

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار1

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار1

سری1  سری2  سری3

فيزيك2

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار2

سری1  سری2  سری3

رياضي و آمار2

سری1  سری2  سری3

دوشنبه

10/3/1400

عربي1

سری1  سری2  سری3

عربي1

سری1  سری2  سری3

عربي1

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

عربي2

سری1  سری2  سری3

چهارشنبه

12/3/1400

جغرافياي عمومي

سری1  سری2  سری3

جغرافيای عمومی

سری1  سری2  سری3 

جغرافيای عمومی

سری1  سری2  سری3

هندسه2

سری1  سری2  سری3

فلسفه 1

سری1  سری2  سری3

فلسفه 1

سری1  سری2  سری3

پنجشنبه

13/3/1400

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

آمادگي دفاعي

سری1  سری2  سری3

زمين شناسي

سری1  سری2  سری3

جغرافيا 2

سری1  سری2  سری3

احکام و علوم قرآنی2

سری1  سری2  سری3

دوشنبه

17/3/1400

شيمي1

سری1  سری2  سری3

منطق

سری1  سری2  سری3

منطق

سری1  سری2  سری3

حسابان 1

سری1  سری2  سری3

روان شناسي

سری1  سری2  سری3

روان شناسي

سری1  سری2  سری3

چهارشنبه

19/3/1400

هندسه1

سری1  سری2  سری3

تاريخ1

سری1  سری2  سری3

تاريخ اسلام

سری1  سری2  سری3

تاریخ معاصر

سری1  سری2  سری3

تاريخ2

سری1  سری2  سری3

تاريخ اسلام2

سری1  سری2  سری3

پنجشنبه

20/3/1400

-----

-----

اخلاق اسلامی 1

سری1  سری2  سری3

-----

-----

-----