امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 1398

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم (غیر حضوری) - سال تحصیلی 99 - 1398

دبیرستان پیام غدیر دوره دوم

 

روز

تاریخ

دهم ریاضی

دهم انسانی

دهم معارف

یازدهم ریاضی

یازدهم انسانی

یازدهم معارف

شنبه

10/3/99

ریاضی

سری 1    سری 2    سری 3

تاریخ1

سری 1    سری 2    سری 3

تاریخ اسلام1

سری 1    سری 2    سری 3

فیزیک2

سری 1    سری 2    سری 3

تاریخ2

سری 1    سری 2    سری 3

تاریخ اسلام2

سری 1    سری 2    سری 3

یکشنبه

11/3/99

آزمایشگاه 1

سری 1    سری 2    سری 3

-----

احکام1

سری 1    سری 2    سری 3

زمین شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

-----

احکام2

سری 1    سری 2    سری 3

دوشنبه

12/3/99

-----

-----

علوم قرآنی1

سری 1    سری 2    سری 3

-----

-----

-----

سه شنبه

13/3/99

فارسی ونگارش1

سری 1    سری 2    سری 3

فارسی ونگارش1

سری 1    سری 2    سری 3

فارسی ونگارش1

سری 1    سری 2    سری 3

آمار و احتمال

سری 1    سری 2    سری 3

جامعه شناسی2

سری 1    سری 2    سری 3

اخلاق2

سری 1    سری 2    سری 3

شنبه

17/3/99

فیزیک1

سری 1    سری 2    سری 3

اقتصاد

سری 1    سری 2    سری 3

اخلاق1

سری 1    سری 2    سری 3

حسابان1

سری 1    سری 2    سری 3

جغرافی2

سری 1    سری 2    سری 3

اقتصاد

سری 1    سری 2    سری 3

یکشنبه

18/3/99

آمادگی دفاعی

سری 1    سری 2    سری 3

آمادگی دفاعی

سری 1    سری 2    سری 3

آمادگی دفاعی

سری 1    سری 2    سری 3

-----

-----

علوم قرآنی2

سری 1    سری 2    سری 3

دوشنبه

19/3/99

-----

-----

-----

فارسی ونگارش2

سری 1    سری 2    سری 3

فارسی ونگارش2

سری 1    سری 2    سری 3

فارسی ونگارش2

سری 1    سری 2    سری 3

سه شنبه

20/3/99

دین و زندگی 1

سری 1    سری 2    سری 3

جامعه شناسی1

سری 1    سری 2    سری 3

جامعه شناسی1

سری 1    سری 2    سری 3

-----

-----

-----

چهارشنبه

21/3/99

-----

-----

-----

هندسه2

سری 1    سری 2    سری 3

دین و زندگی 2

سری 1    سری 2    سری 3

اصول عقاید2

سری 1    سری 2    سری 3

پنجشنبه

22/3/99

زبان انگلیسی1

سری 1    سری 2    سری 3

زبان انگلیسی1

سری 1    سری 2    سری 3

زبان انگلیسی1

سری 1    سری 2    سری 3

انسان و محیط زیست

سری 1    سری 2    سری 3

ریاضی و آمار2

سری 1    سری 2    سری 3

ریاضی و آمار2

سری 1    سری 2    سری 3

شنبه

24/3/99

شیمی1

سری 1    سری 2    سری 3

ریاضی و آمار1

سری 1    سری 2    سری 3

ریاضی و آمار1

سری 1    سری 2    سری 3

شیمی2

سری 1    سری 2    سری 3

روان شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

روان شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

یکشنبه

25/3/99

-----

-----

-----

-----

-----

-----

دوشنبه

26/3/99

هندسه1

سری 1    سری 2    سری 3

عربی1

سری 1    سری 2    سری 3

عربی1

سری 1    سری 2    سری 3

عربی2

سری 1    سری 2    سری 3

عربی2

سری 1    سری 2    سری 3

عربی2

سری 1    سری 2    سری 3

سه شنبه

27/3/99

جغرافی عمومی و استان شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

جغرافی عمومی و استان شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

جغرافی عمومی و استان شناسی

سری 1    سری 2    سری 3

آزمایشگاه 2

سری 1    سری 2    سری 3

-----

-----

پنجشنبه

29/3/99

عربی1

سری 1    سری 2    سری 3

علوم وفنون­ ادبی1

سری 1    سری 2    سری 3

علوم وفنون­ ادبی1

سری 1    سری 2    سری 3

دین و زندگی 2

سری 1    سری 2    سری 3

علوم وفنون­ ادبی2

سری 1    سری 2    سری 3

علوم وفنون­ ادبی2

سری 1    سری 2    سری 3

شنبه

31/3/99

-----

منطق

سری 1    سری 2    سری 3

منطق

سری 1    سری 2    سری 3

زبان انگلیسی2

سری 1    سری 2    سری 3

زبان انگلیسی2

سری 1    سری 2    سری 3

زبان انگلیسی2

سری 1    سری 2    سری 3

یکشنبه

1/4/99

-----

دین و زندگی 1

سری 1    سری 2    سری 3

اصول عقاید1

سری 1    سری 2    سری 3

تاریخ معاصر

سری 1    سری 2    سری 3

فلسفه1

سری 1    سری 2    سری 3

فلسفه1

سری 1    سری 2    سری 3