برنامه امتحانات پایه دهم ریاضی

 

توجه                                             توجه

 

 امتحان زبان 96/8/11 و دفاعی 96/8/17 در برنامه امتحانات 45 روزه اول جابجا شده است