لیست مطالب

 

" سال تحصیلی 00 - 1399 "

 

 

 

آزمایشگاه یازدهم - توضیحات دبیر محترم در مورد آزمایش استخراج آهن با کبریت

آزمایشگاه یازدهم - استخراج آهن با کبریت

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - قطار مغناطیسی

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - صفحه ۳۴ کتاب - حلقه پران

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - مدار و دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - صفحه ۳۴ کتاب 

آزمایشگاه علوم تجربی ۲ - صفحه 28 کتاب