لیست مطالب

" سال تحصیلی   00 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

عربی دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی - دی 1399

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

عربی یازدهم - تست قواعد

عربی دوازدهم - تستی - درس 3 و 4

عربی دوازدهم - تشریحی - درس 3 و 4

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

عربی دوازدهم - درس 1 و 2 - تشریحی

عربی دوازدهم - درس 1 و 2 - تستی

عربی دهم - تست قواعد

 

تدریس کتاب دوازدهم

 

عربی دوازدهم  - متن درس 1

عربی دوازدهم  - قواعد درس 1

عربی دوازدهم  - متن درس 2

عربی دوازدهم  - قواعد درس 2

عربی دوازدهم  - حل تمارین قواعد درس 2 

عربی دوازدهم  - متن درس 3

عربی دوازدهم  - بخشی از تمارین ترجمه درس 3

عربی دوازدهم  - قواعد درس 3

عربی دوازدهم  - متن درس 4

عربی دوازدهم  - قواعد درس 4

 

 

 

تدریس کتاب دهم و یازدهم

 

عربی - قواعد درس 3 و 4 عربی دهم

عربی - قواعد درس 7 و 8 عربی دهم 

عربی - قواعد درس 1 و 2 عربی یازدهم 

عربی - قواعد درس 3 و 4 عربی یازدهم

عربی - قواعد درس 5 و 6 و 7 عربی یازدهم

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

عربی دوازدهم ریاضی - درس 3- بخش اول

عربی دوازدهم ریاضی - درس 3- بخش دوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش اول

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش دوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش سوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش چهارم

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست حصر و استثنا - قسمت اول

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست حصر و استثنا - قسمت دوم 

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست مفعول مطلق

عربی دوازدهم ریاضی - تحلیل امتحان نهایی شهریور98

عربی دوازدهم ریاضی - تحلیل امتحان نهایی دی 98