لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

جمع بندی

 

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 1

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 2

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 3

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 4

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 5

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 6 

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 7

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 8

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 9

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 10

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 11

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 12

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 13

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 14

 

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 15

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 16

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 17

 

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 18

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 19

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 20 

عربی دوازدهم - جمع بندی کنکور - جلسه 21

 

پروژه سوم - جامع

 

عربی دوازدهم - تست جامع

عربی دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

عربی دوازدهم - تستی - درس 3 تا 5 - قسمت اول

عربی دوازدهم - تستی - درس 3 تا 5 - قسمت دوم

عربی دوازدهم - تشریحی - درس 3 

عربی دوازدهم - تشریحی - درس 4 و 5

عربی یازدهم - تست جامع - قسمت اول

عربی یازدهم - تست جامع - قسمت دوم

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

عربی دوازدهم - درس 1 و 2 - تستی

عربی دوازدهم - درس 1 و 2 - تشریحی

عربی دهم - تست جامع قواعد - قسمت اول

عربی دهم - تست جامع قواعد - قسمت دوم

 

 

 

 

تدریس کتاب دوازدهم

 

عربی دوازدهم  - درس 4 - قسمت اول

عربی دوازدهم  - درس 4 - قسمت دوم

عربی دوازدهم  - درس 5