لیست مطالب

آمار و احتمال یازدهم.شاخص های پراکندگی.واریانس

آمار و احتمال یازدهم.میانه.نمودار جعبه ای.مد

آمار و احتمال یازدهم.میانگین و میانگین وزن دار

آمار و احتمال یازدهم - ادامه واریانس.انحراف معیار

آمار و احتمال یازدهم - جدول فراوانی و نمودارها

آمار و احتمال یازدهم - ادامه انحراف معیار.ضریب تغییرات

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه اول

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه دوم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه سوم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه چهارم

آمار و احتمال یازدهم - آمار استنباطی - جلسه پنجم