لیست مطالب

فیزیک دوازدهم - الکتریسیته ساکن - جلسه اول

فیزیک دوازدهم -الکتریسیته ساکن - جلسه دوم

فیزیک دوازدهم - جلسه سوم - حل تست

فیزیک دوازدهم - جلسه چهارم - حل تست

تدریس قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

تست قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت اول

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت سوم

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت اول 

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت اول 

 فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت دوم