لیست مطالب

" سال تحصیلی   00 - 1399 "

 

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - قسمت اول

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - قسمت دوم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - قسمت سوم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - قسمت چهارم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - قسمت پنجم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - افعال بی قاعده

زبان انگلیسی یازدهم - درس 1 - تست فعل های دوم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 2 - قسمت اول

زبان انگلیسی یازدهم - درس 2 - قسمت دوم

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

دانلود فایل PDF

 

دانلود فایل صوتی

 

زبان انگلیسی یازدهم - درس دوم

زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 تا انتهای مکالمه

زبان انگلیسی یازدهم - درس سوم - واژگان

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت اول

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت سوم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت چهارم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت پنجم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت ششم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هفتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت هشتم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت نهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت دهم

زبان انگلیسی یازدهم - بررسی تمرینات نوروزی - قسمت یازدهم

 زبان انگلیسی - مرور درس 1

 زبان انگلیسی - مرور درس 2

 زبان انگلیسی - مروردرس 3