لیست مطالب

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

تاریخ دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

تاریخ یازدهم - تست جامع - قسمت اول

تاریخ یازدهم - تست جامع - قسمت دوم

تاریخ دوازدهم - تستی - درس 7 تا 12

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 7 و 8

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 9 و 10

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 11 و 12

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

تاریخ دوازدهم - تستی - درس 1 تا 6

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 1 و 2

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 3 و 4

تاریخ دوازدهم - تشریحی - درس 5 و 6

تاریخ دهم - تستی جامع - قسمت اول

تاریخ دهم - تستی جامع - قسمت دوم

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 13

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 14

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 15

دوازدهم انسانی - تاریخ یازدهم - درس 16

تاریخ دوازدهم انسانی - تحلیل امتحان نهایی شهریور 98

تاریخ دوازدهم انسانی - تحلیل امتحان نهایی دی 98