لیست مطالب

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

پروژه سوم - جامع

 

ریاضی و آمار دوازدهم - بررسی امتحانات نهایی - دی 1399

 

 

 

پروژه دوم - از 4 تا 24 اردیبهشت

 

ریاضی و آمار یازدهم - تست جامع - قسمت اول

ریاضی و آمار یازدهم - تست جامع - قسمت دوم

ریاضی و آمار یازدهم - تست جامع - قسمت سوم

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 2 - درس 2

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 2 - درس 2

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 3 - درس 1

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 3 - درس 1

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 3 - درس 2 و 3

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 3 - درس 2 و 3

 

پروژه اول - از 21 فروردین تا 3 اردیبهشت

 

ریاضی و آمار دهم - تست جامع - قسمت اول

ریاضی و آمار دهم - تست جامع - قسمت دوم

ریاضی و آمار دهم - تست جامع - قسمت سوم

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 1 - درس 1

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - درس 1

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 1 - درس 2

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 1 - درس 2

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی و تشریحی - فصل 1 - درس 3

ریاضی و آمار دوازدهم - تستی - فصل 2 - درس 1

ریاضی و آمار دوازدهم - تشریحی - فصل 2 - درس 1

 

 

 

حل تست و آزمون

 

تست ریاضی و آمار دوازدهم - حل آزمون جامع شماره 1

 

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

ریاضی و آمار3 - حل تمرین دنباله حسابی

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی - دنباله هندسی - حل مسئله (1)

ریاضی و آمار دوازدهم - حل فعالیت ها و کاردرکلاس های دنباله هندسی - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - حل فعالیت ها و کاردرکلاس های دنباله هندسی - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - تدریس درس دوم فصل 3 - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - تدریس درس دوم فصل 3 - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین درس دوم فصل 3 

ریاضی و آمار دوازدهم - تابع نمایی - بخش اول

ریاضی و آمار دوازدهم - تابع نمایی - بخش دوم

ریاضی و آمار دوازدهم - مسائل رشد و زوال

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین توابع نمایی

ریاضی و آمار دوازدهم - حل تمرین رشد و زوال

ریاضی دوازدهم انسانی و معارف - تحلیل امتحان نهایی شهریور98

ریاضی دوازدهم انسانی و معارف - تحلیل امتحان نهایی دی98