لیست مطالب

 

" سال تحصیلی 1400 - 1399 "

 

منطق دهم - درس 1 و قسمت اول درس 2

منطق دهم - درس 2 - قسمت دوم

منطق دهم - درس 3 - قسمت اول

منطق دهم - درس 3 - قسمت دوم

منطق دهم - درس 4 - قسمت اول

منطق دهم - آخر درس 4 و شروع درس 5 

منطق دهم - درس 5 - قسمت دوم

منطق دهم - قسمت سوم درس 5 و قسمت اول درس 6

منطق دهم - قسمت دوم درس 6 و مقدمه درس 7

منطق دهم - درس 7 - قسمت دوم

منطق دهم - درس 7 - قسمت سوم

منطق دهم - درس 8 - قسمت اول 

منطق دهم - درس 8 - قسمت دوم

منطق دهم - درس 8 - قسمت سوم

منطق دهم - تمرینات درس 8 و قسمت اول درس 9 

منطق دهم - درس 9 - قسمت دوم

منطق دهم - آخر درس 9 و شروع درس 10

 

 

" سال تحصیلی 99 - 1398 "

 

منطق دهم انسانی - درس 8 - جلسه اول

منطق دهم انسانی - درس 8 - جلسه دوم

منطق دهم انسانی - درس 9 - جلسه اول

منطق دهم - درس 9 - جلسه دوم

منطق دهم - درس 10