آموزش مجازی - دوازدهم ریاضی

فیزیک دوازدهم - الکتریسیته ساکن - جلسه اول

فیزیک دوازدهم -الکتریسیته ساکن - جلسه دوم

فیزیک دوازدهم - جلسه سوم - حل تست

فیزیک دوازدهم - جلسه چهارم - حل تست

حسابان دوازدهم -اکسترمم نسبی - جلسه اول

حسابان دوازدهم -اکسترمم نسبی - جلسه دوم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه اول

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه دوم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه سوم

هندسه دوازدهم - مبحث ضرب داخلی

گسسته دوازدهم - مبحث اصل لانه کبوتر

عربی دوازدهم ریاضی - درس 3- بخش اول

عربی دوازدهم ریاضی - درس 3- بخش دوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش اول

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش دوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش سوم

عربی دوازدهم ریاضی - درس 4- بخش چهارم

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست حصر و استثنا - قسمت اول

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست حصر و استثنا - قسمت دوم 

عربی دوازدهم ریاضی - حل تست مفعول مطلق 

دینی دوازدهم ریاضی - درس 9

دینی دوازدهم ریاضی - درس 10

تدریس قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

تست قسمت سوم الکتریسیته ساکن - فیزیک دوازدهم

حسابان 2 - دوازدهم - تقعر و نقطه عطف - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم - تقعر و نقطه عطف - جلسه دوم

حسابان 2 - دوازدهم - رسم نمودار - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم - رسم نمودار - جلسه دوم

دوازدهم - زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 - بخش 1و2

دوازدهم - زبان انگلیسی یازدهم - درس 3 - بخش 3

زبان انگلیسی دوازدهم - درس 3 - جلسه اول

زبان انگلیسی دوازدهم - درس 3 - جلسه دوم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت اول

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت دوم

فیزیک دوازدهم - تدریس مغناطیس - قسمت سوم

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت اول 

فیزیک دوازدهم - حل تست مغناطیس - قسمت دوم

هندسه دوازدهم - تدریس جمع بردارها

هندسه دوازدهم - تدریس بردار در فضا

 

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه چهارم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه پنجم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه ششم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه هفتم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه هشتم

تمرینات حفظ آمادگی جسمانی در تعطیلات

گسسته دوازدهم - مبحث اصل شمول

فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت اول 

 فیزیک دوازدهم - حل تست الکتریسیته جاری - قسمت دوم

گسسته دوازدهم - تعداد توابع یک به یک و پوشا

هندسه دوازدهم - ویژگی های ضرب داخلی

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه اول

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه دوم 

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه سوم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه چهارم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه پنجم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه ششم

حسابان 2 - دوازدهم -حل تست کاربرد مشتق - جلسه هفتم

ادبيات دوازدهم - درس 16 تا آخر كتاب

شیمی دوازدهم - فصل 4 - جلسه نهم

شیمی دوازدهم - فصل 4 - نکات مهم کتاب - جلسه دهم 

هندسه دوازدهم - ضرب خارجی