لیست مطالب

" تست حسابان - ویژه نوروز "

 

دوپینگ - قسمت اول

دوپینگ - قسمت دوم

دوپینگ - قسمت سوم

دوپینگ - قسمت چهارم

دوپینگ - قسمت پنجم

دوپینگ - قسمت ششم

دوپینگ - قسمت هفتم

دوپینگ - قسمت هشتم

دوپینگ - قسمت نهم

دوپینگ - قسمت دهم

 

 

 

 

" سال تحصیلی   1400 - 1399 "

 

تست حسابان - قسمت اول

تست حسابان - قسمت دوم

تست حسابان - قسمت سوم

تست حسابان - قسمت چهارم

تست حسابان - قسمت پنجم

تست حسابان - بررسی آزمون 23 مهر - قسمت اول

تست حسابان - بررسی آزمون 23 مهر - قسمت دوم

تست حسابان - قسمت ششم

تست حسابان - قسمت هفتم

تست حسابان - قسمت هشتم

تست حسابان - قسمت نهم

تست حسابان - قسمت دهم

تست حسابان - قسمت یازدهم

تست حسابان - قسمت دوازدهم

تست حسابان - تابع وارون - قسمت اول

تست حسابان - تابع وارون - قسمت دوم

تست حسابان - اعمال روی توابع

تست حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - قسمت اول

تست حسابان - توابع نمایی و لگاریتمی - قسمت دوم

تست حسابان - ادامه مبحث لگاریتم

تست حسابان - مثلثات - قسمت اول

تست حسابان - مثلثات - قسمت دوم

تست حسابان - مثلثات - قسمت سوم

تست حسابان - مثلثات - قسمت چهارم

تست حسابان - مبحث حد و پیوستگی

تست حسابان - جلسه اول مبحث حد

تست حسابان - رفع ابهام به روش حذف عامل صفر شونده

 

 

" سال تحصیلی   99 - 1398 "

 

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه اول

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه دوم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه سوم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه چهارم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه پنجم

حسابان یازدهم - مثلثات - جلسه ششم

حسابان - مبحث حد - جلسه اول

حسابان - مبحث حد - جلسه دوم

حسابان - مبحث حد - جلسه سوم

حسابان - مبحث حد - جلسه چهارم

حسابان - مبحث حد - جلسه پنجم

حسابان - مبحث حد - جلسه ششم

حسابان - مبحث حد - جلسه هفتم

حسابان - مبحث حد - جلسه هشتم

تست ریاضی - حل تست جایگشت 

تست ریاضی - خلاصه آمار و احتمال

تست ریاضی - حل تست آمار و احتمال

تست ریاضی - مرور فصل 1 تا 3 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - مرور فصل 4 و 5 با حل تست های کنکور

تست ریاضی - خلاصه فصل 6 - ترکیبیات

تست ریاضی - خلاصه فصل 1